T. 93 839 10 73 - F. 93 820 41 80 - gestoria@batllo.net

Gestoria Batlló Gestoria Batlló

LABORAL

  • Altes d’ EMPRESES a la SEGURETAT SOCIAL, AUTÒNOMS, comunicació d'obertura de CENTRES DE TREBALL i legalització de LLIBRES obligatoris.
  • ALTES i BAIXES de Treballadors, Confecció de NÒMINES i BUTLLETINS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL.
  • IRPF. Declaracions mensuals, trimestrals i resums anuals.
  • DEFENSA JURÍDICA i representació davant de l'Administració de Justícia Laboral.
  • EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ. Negociació i tramitació davant de l'autoritat laboral.
  • Representació davant la INSPECCIÓ DE TREBALL.
  • Tramitació d'expedients en matèria de Seguretat Social: Prestacions de jubilació,  incapacitats, viduïtat, classes passives, etc.
  • ATUR. Capitalitzacions, prestacions i subsidis.
  • FOGASA. Sol·licitud de prestacions.
  • ESTRANGERIA. Autoritzacions de treball i residència, visats, nacionalitat, etc.

GESTORIA I ASSESSORIA BATLLÓ, S.L. | Ctra de Berga, 39 | 08670 Navàs | Barcelona | T. 93 839 10 73 | F. 93 820 41 80 | gestoria@batllo.net