T. 93 839 10 73 - F. 93 820 41 80 - gestoria@batllo.net

Gestoria Batlló Gestoria Batlló

JURÍDIC

  • Àmbit Social: Defensa de treballadors i empreses en casos d’acomidament, quantitats, incapacitats permanents, prestacions, jornades laborals, etc.
  • Àmbit Civil i Matrimonial: Reclamacions de danys, quantitats, lloguers i quotes de comunitats de propietaris; desnonaments, execucions hipotecàries, procediments de separació, divorci i de guarda i custòdia en parelles de fet; procediments d’incapacitació, etc.
  • Àmbit Penal i de Violència contra la Dona.
  • Àmbit Administratiu: Reclamacions Contenciosa Administratives contra multes o sancions, i temes d’estrangeria.

GESTORIA I ASSESSORIA BATLLÓ, S.L. | Ctra de Berga, 39 | 08670 Navàs | Barcelona | T. 93 839 10 73 | F. 93 820 41 80 | gestoria@batllo.net